HỢP TÁC

HỢP TÁC


2019-04-05 23:26 | 2147
HỢP TÁC

"Mentor Vietnam đang tìm kiếm và mong muốn liên kết hợp tác với các diễn giả, nhà đào tạo trên toàn quốc và quốc tế về nhiều lĩnh vực sau đây:"


- Đầu tư tài chính

- Phát triển bản thân

- Kỹ năng mềm

- Tư Duy

- Công nghệ và ứng dụng

- Bất động sản

Liên hệ hợp tác: cskh@mentorvn.com

Hotline : 0931294799